The construction of a “public” discourse for Athens centre: media, migrants and inner-city regeneration

Παρουσίαση στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου του RC21που έγινε στο Άμστερνταμ 7-9 Ιουλίου 2011. Presentation in the International RC21 conference held in Amsterdam, 7-9 July 2011.

Penny Koutrolikou, Dimitra Siatitsa

Abstract

Since the late 90s, diversity and difference have been celebrated as a key feature and asset of urban life. However, the beginning of the 21st century has witnessed a rise of ‘phobias’ of the ‘Other’ (and particularly of Muslim Others) and, at least in Europe, a simultaneous rise of far-right politics that was joined by conservative declarations about the death of multiculturalism. In this context, cities become a contested terrain representing both the possibilities of multicultural living and learning, and the places of difference, exclusion and sometimes fear. Migration and its spatialities are represented as the ‘new’ urban problem in European cities. Concerns about deprived urban neighbourhoods, about segregation or even ghettos are frequent and are often accompanied by statements and programmes about social mix and urban revitalisation (or even promoted gentrification).

Through the case of Athens, this paper wishes to analyse the political, social and spatial discourses that seek to reshape the realities of central neighbourhoods and the ‘common’ public perceptions about the city centre. We will examine how the construction of a public ‘media’ discourse (the media, the politicians, the emergence of the ‘ghetto’ discourse and the politics of fear, the monopolisation of public discourse by conservative or even far-right views) is intertwined with the inner city revitalisation agenda. Namely how the adoption of above mentioned discourse by the relevant ministries and institutions as a de facto reality that defined the way to address the “problems” through state-promoted gentrification (coupled with arguments about desirable resident groups and architectural competitions as remedy for “social ills”) leads to the imposition of a neoliberal agenda for the centre of Athens, through securitisation and policing. Although the case of Athens is not unique, it can be seen as exceptional or even extreme example due to its lack of actual urban or integration policies, to the emergence of the “ghetto” discourse as a tactic for urban regeneration and due to the far-right representations and actions that dominate the TV media, further enhanced in the context of the current crisis.

* * *

Since the late 90s, diversity and difference have been celebrated as a key feature and asset of urban life, although the challenges of ‘living together’ were often debated. However, the beginning of the 21st century has witnessed a rise of ‘phobias’ of the ‘Other’ (and particularly of Muslim Others) and, at least in Europe, a simultaneous rise of far-right politics that was accompanied by conservative declarations about the failure or the death of multiculturalism, even in countries with strong multicultural past (eg Britain). Moreover, in a context of several crises unfolding (economic, wars, disasters, poverty), a xenophobic rhetoric is gaining grounds, asking for harsher measures.

In this context, cities become a contested terrain representing both the possibilities of multicultural living and learning, and the places of difference, exclusion and sometimes fear. Migration and its spatialities are represented as the ‘new’ urban problem in European cities. Concerns about deprived urban neighbourhoods, about segregation or even ghettos are frequent and are often accompanied by statements and programmes about social mix and urban revitalisation (or even promoted gentrification). Moreover, they are used to illustrate the case of segregation or parallel societies while obscuring issues of poverty and exclusion.

The discourse of urban governance and diversity in Athens is a somehow peculiar example. However it seems like a timely example because it places concerns of urban governance and urban diversity in a context of crisis; an economic crisis this time, rather than a security crisis, as it has been done before through discussions about a post-9/11 era.

In Greece, as elsewhere, to a higher or lesser degree, there are strong divergences between policy and practice, while the processes of decision-making and the stakeholders actually involved are often hidden. What is exemplified through the case of Athens, is that dominant media public discourse has become a major stakeholder in the urban governance and transformation terrain.

Similarly, as elsewhere, the inter-relations among urban diversity, space, power-relations and governance processes, become evident. As Foucault reminds us, “space is crucial to the exercise of power”. In the context of economic crisis, increased poverty and xenophobia, the most prominent actor that emerges is that of “force” (in any form). (Police) forces become responsible for safety, for immigration, for urban regeneration, for commerce, for political obedience. (Police) forces can ensure social order and security during panics or unfolding crises that a prolonged and constantly reborn ‘state of emergency’ may bring.

In a context of increasing poverty and socio-economic polarisation, joined by the dismantling of a welfare state, the notion of ‘emergency’ becomes even more popular in public discourse but also as tactic.

What about urban governance in Athens?

Governing urban – particularly – diversity has been a political issue and a public policy agenda for the last 20 years (at least), both in the EU and in different countries. It is also an issue that, along with that of social cohesion and sustainability, has been mainstreamed into a range of agendas and thematic public policies. (Normative) discourses of “good governance” promote transparency, citizen participation, subsidiarity, accountability while the dominant model of network governance considers partnerships and multi-level approaches as the preferential modus operandi (OECD, 2001). Moreover, and with greater reference to urban diversity and its governance, the issue of minimising possible tensions (mainly through conflict resolution and mediation initiatives) has become a popular one in urban or even national agendas (last decade’s riots in Europe enhanced that). At a time when xenophobic discourses are on the rise in Europe and elsewhere, and when the appeal of nationalist or far-right parties is growing it seems quite a crucial issue to think (at least).

These discourses were partially incorporated into Greek governance policies, but as words rather than practices.. In Greece, up to 2009, the issue of governing diversity gets into the policy agenda rather superficially, mainly through immigration legislation and sometimes in terms of education or welfare (MIPEX II, III). The current government came to power with an agenda of major public reforms that also dealt with issues concerning minority groups (albeit under the current austerity regime most of these reforms were abandoned or changed).

The latest public administration reform (Kallikratis) tries to introduce some elements of public participation and consultation that were non-existent. This restructuring aims to establish local bodies (of mainly advisory remit) formed as partnerships among the public sector, the private sector and other interest groups (including civil society and residents). However, as it is often the case, their role remains largely advisory and without decision-making powers, while those that are by now established have done so with quite obscure election mechanisms. Along these lines was the introduction of the local council of immigrants, which the municipality of Athens just established and which seems to include more institutional than immigrant representatives similarly obscurely selected. Similarly, the issue of empowerment (of citizens, of residents, of specific groups) although briefly mentioned, was and still remains out of public policies. Instead it takes places only through grassroots groups (community groups, self-organising or solidarity networks) and occasionally through NGOs (although the concept and functioning of NGOs is relatively new to Greece).

In regards to minimising possible tensions and despite existing ones which are intensified due to the increase of poverty, the Greek response was largely to ignore it. Or, to be more precise, to leave politicians to deal with it through circumstantial announcements (rather than policies) that respond to crises whenever these unfold. Yet the main responsibility of conflict-resolution is granted to the police, thus establishing a forceful ‘conflict-resolution’ method of repression and control. This repressive method of minimising tensions is a re-active method built on state power and violence, further legitimising dubious police practices and appealing to calls for increased safety; calls that further strengthen a securitization approach to urban affairs and to the governance of diversity while also implicitly supporting the ‘state of exception’ (Agamben, 2007; Bigo, 2006) as a governance tactic.

Immigration reform was a risk the recent government took with its ‘Naturalisation’ law (3838/2010) which would ease the process of naturalisation, resolve the problems of second generation migrants, give voting and representation rights to long-term migrant residents and reform the asylum and legalisation institutional structures so that the overall process is dealt faster (and reliably). With the introduction of this and some other relevant laws, Greece actually managed to address – at least in policy and legal terms – some of the problems it had been condemned about by the EU (as was also indicated by the Migration Integration Index III). However, implementation is slow and facing serious obstacles, while the naturalisation and political rights reforms are currently contested in the High Court as unconstitutional (by nationalist groups).

Space has been a crucial aspect in the policies but also the public discourse concerning urban diversity. Since migrants and minority groups often reside in deprived areas when they first settle in a city, urban diversity is closely related to issues of urban and neighbourhood regeneration. In the EU, there are numerous policies, initiatives, recommendations and declarations regarding urban regeneration, plenty of whom are directly linked to urban diversity. There are various contextual variations of neighbourhood regeneration policies that mainly combine spatial with social, economic and other approaches. Similarly, there is a big discussion about mixed communities (housing and social mix) and their benefits, which is also incorporated into neighbourhood policies as a key aim to be achieved (irrespective of the critique they received regarding their implementation). Urban safety has become an ever-popular feature of urban regeneration programmes to the extent that policing was considered “as an urban renewal strategy for the neoliberal project” (Bannister et al, 2006; Raco, 2003; Samara, 2010).

The discussion in Greece is rather different in many ways, apart from the adoption of the urban safety discourse and practice. The whole housing and social mix discussion has largely remained out of any agenda since it was mainly ensured through the ‘vertical and horizontal differentiation’ in housing, and when it did get into the political discussion it did so in terms of attracting new (namely middle and higher income) residents in areas stigmatised as ‘ghettos’. In terms of ‘integrated’ neighbourhood regeneration programmes, although some tools do exist, they never went beyond pedestrianization, redesigning and cultural projects and mostly omitted social or other initiatives. Eitherway, even integrated urban regeneration programmes have used

As we can see, there some ‘tools’ (ranging from discourses and political support to directives and practices) that have been adopted from an EU (or international) policy discourse. However, their influence on national or local policies, besides policy language, has been minimal even when considering the new laws. This influence becomes even more minimal if one starts considering the proposed or implemented measures, since “the exercise of power and of decision-making” is taking place not only via policy-making but also via multiple and multi-level power-relations. Despite governmental statements and commitments, the mantra of transparency and accountability still seems far away (not that it is remedy on itself or that it is working perfectly in other countries), while the discourse and the claim for greater participation is implemented via e-government consultations concerning proposed legislation (which often turned into a farce and were often biased) and via the new local councils that up to now have only advisory power, obscure membership procedures and preferential relations of their members. Similarly, urban governance remains largely centralised with local governments having limited (up to now) executive powers or budgets.

Since in the existing system ‘the public’ has limited options for action, there have been several attempts by grassroots groups to voice demands for greater participation, for defending (or establishing) human, social, political or cultural rights and for increased redistributive measures especially in times of economic hardship. No matter their success in local or neighbourhood level, these attempts remain largely out or in the margins of the public discourse (unless they become a movement) and of the policy-making. Although there have been some great success stories and these attempts have often managed to create parallel networks of support, solidarity and action, they remain vulnerable to governmental whims and even more vulnerable to authoritarian practices; something that becomes highly common in terms of issues regarding diversity.

Despite efforts of regulation, the governance of urban diversity in Greece seems to operate still via a “non-policy approach” (Alexander, 2003), either because policies are nonexistent, or because they are not implemented. The reactionary measures born out of the last years’ events and discourses seem somehow out-of-place in the current context of the economic crisis and increased poverty, which would call for more redistributive or even supportive measures. It seems that the adopted politics of fear (national and local) coupled with an emergency discourse (national and local), breeds panic, revenge and appeals for increased security in order to ensure the ‘construction of governanble subjects’ (Rose, 2000). All these, lead to an even more police-state of repressive practices that first and foremost targets the ‘different’.

1990s: Athens as an immigration destination

As is most commonly presented, Athens and Greece in general, became a destination of immigration in the late 80s – early 1990s, after the political transformations that changed dramatically the geography of the Balkans and of the ex-USSR. Of course, immigrant communities lived in Athens from before (mainly since the 70s), but their population was relatively small and associated (one way or another) with the political or cultural history of Greece. After the changes in Eastern and South Eastern Europe, migration flows towards Greece – then an EU country that seemed appealing– increased, primarily from the neighbouring countries of the Balkan Peninsula with Albanians being the majority of the immigrant population.

Either due to lack of experience (as some argued and many would like to believe) or due to opportunism, Greece developed a policy of “non-policy” regarding immigration (Alexander, 2003) and immigrant integration. That resulted in leaving the new immigrant residents of Greece without a safety net of social welfare (apart from minimum) or rights and in extremely vulnerable positions of exploitation and discrimination. At the same time, the public discourse – shaped mainly by the mainstream media (TV) – strengthened xenophobic views that were becoming popular leading to what was termed as Albanophobia. Thus Albanian migrants became ‘public enemy no 1’, other Balkan and Eastern European immigrants were also discriminated against, while other migrant communities such as Bangladeshis, Pakistanis, Egyptians, Kurds, Polish or Philippinese were presented as a counter-example of being relatively ‘good’, ‘cultured’, ‘quiet’ or ‘peaceful’.

Yet, in this climate, the spatial and everyday aspects of the transformation of Athens played a rather different role. When immigrants arrived in 1989-90, Athens was already suburbanised with several of its central neighbourhoods having lost a significant percentage of their residents who followed the trend towards the suburbs. Still, a significant percentage also remained, but they mainly occupied the flats on the higher floors; the privileged ones for Greek preferences. So, when immigrants arrived they mainly settled in these central neighbourhoods where building stock was available and cheap and where transport was easy. Of course they resided in the cheaper and smaller flats, namely those usually on the lower floors or basements. Athens’ dominant housing form (blocks of flats) presents what was termed as “vertical differentiation” (Maloutas and Karadimitriou, 2001) which was accompanied by a “horizontal differentiation” of façade or back. This means that the block of flats has an internal organisation that reflects the wealth of the owners, with the richer ones staying at the top floors and preferably at the frontal flats and the poorer ones residing in the lower floors and basements.

This “vertical differentiation” pre-existed the major migration flows towards Greece and shaped rather mixed economic and social geographies in many neighbourhoods. In relation to immigrants’ insertion in housing, this ‘vertical and horizontal differentiation’ had two significant outcomes. First, it led to rather mixed neighbourhoods (ethnically and economically) and discouraged the creation of enclaves or ethnic ghettos, and second it facilitated a rather convivial everyday life with everyday interactions (social or economic) and immigrant insertion in local schools and social services. Neighbourhood public spaces were revitalised by the new residents who used them more, so were neighbourhood businesses. A housing stock that was in danger of being or remaining empty found new inhabitants that also increased the revenues of the local property owners (ibid, Mantouvalou and Mavridou, 2007).

In addition, there was a sprawl and a social and property mobility of immigrants residing in Athens for a number of years. Most of those who entered the property (buying) market followed area choices similar to Greeks, while despite having significant percentage of immigrant residents in the municipality of Athens, there was also significant numbers of immigrant residents in some suburbs. Furthermore, behind the ethnicity feature, immigrant communities had – and have – their own internal differences that can be economic, social or cultural.

Yet, this spatial integration and the – occasional – neighbourhood conviviality didn’t imply actual integration of immigrants, since almost the majority of requirements for legal and cultural integration were missing (Penninx 2004) (for example transparent processes of residence permits, rights, anti-discrimination legislation, cultural support etc,) while exploitation and discrimination were also thriving (as were the networks of organised crime that operated).

However, it was a time when the economy was – supposedly – growing so jobs were available. And despite xenophobic or anti-immigrant voices it seemed that a form of conviviality did exist – but a conviviality of everyone having or knowing its place (and for most immigrants that meant a ‘lower’ place) and extended only to the immediate social networks (i.e. immigrants are problematic but ‘my’ immigrants are nice).

Up to 2004: The ‘golden’ years of the Olympic Games

The pre- Olympic preparation period was a period of general euphoria, economic growth and the potential of a ‘great future’ for the country. The organisation of the Games released a vast amount of international and public investments on a variety of construction works (public, private, infrastructure, transport networks, suburbanisation, malls etc) and the whole construction sector was booming. Immigration had been the major labour force for Greece’s fulfilment of its dream of modernisation and global competitiveness (Psimmenos 2004). Given the affluence of that period, the increased immigration flows arriving in Greece were widely absorbed in construction and domestic care services.

Although there have been attempts (1998-2000 and 2001-2002) for the legalisation of immigrants without papers (working and residence permits), “the strict legalisation rules in conjunction to the limited time that a residence permit was valid, reproduced and maintained a significant part of illegal migration in the context of creating a flexible labour force which was necessary for the competitiveness in a global market” (Panteion 2002).

Apart from the mega-projects of the Games dispersed in the wider Attika region, various projects in the historic centre and around the archaeological sites were promoted (mainly pedestrianizations and public spaces renewal). The ‘improvement’ of the image of central areas allowed for a number of ‘clearance’ operations (followed by a relevant-public discourse) against immigrants and other ‘annoying’ groups (homeless, drug addicts etc) that were temporarily (re)moved to other areas of the city.

2004 until today: A post-Olympic failure story

After the summer of 2004, the bliss and glamorous image of Athens was starting to wither. While Athenians (and Greeks in general) were still proud of “their success story” of the Games, the first signs of economic problems appeared (also associated with the immense financial cost of the Games) while past aspirations (and investments) about inner-city development seemed to move further and further away.

At the same time, a number of factors triggered specific changes in Athens’ centre or intensified problems that remained largely hidden up to that point. The implementation of the Dublin II agreement meant that migrant flows were actually trapped in transit countries (mainly South European countries) leaving migrants in limbo and without basic protection, or in danger of violent deportation in countries of risk. Thus, migrant presence increased – especially migrants from war-affected and poverty-stricken countries. In the case of Greece this resulted in increased numbers of immigrants from South East Asia and the Arabic countries that primarily gathered in the two major cities and in ports. Athens received a significant number of these more recent immigrants which faced even more problems than previous immigrants since the legal context remained inadequate, the economy was doing worse, the available living conditions were also worse since people were forced to live in whatever available cheap accommodation (often rented per day or per head) or in the streets, and the possibilities of leaving for other European countries were reduced to minimal (Amnesty International 2010). Some areas of the municipality of Athens, did witness an increase of their immigrant population who often lived in appalling conditions and were exploited by property owners, employers and organised crime networks.

Simultaneously, there was an increase of organised crime activities that also centred on specific neighbourhoods. Prostitution (including street prostitution) was on the rise and expanded in more than the ‘traditional’ prostitution areas; drug-selling (and using) became more visible in several inner-city streets, and it seems that other organised crime activities (such as protection and extortion) flourished. The establishment of a public drug rehabilitation centre (OKANA) in the commercial centre of Athens, although extremely needed in a city with minimal provision of drug rehabilitation centres, had as a spatial repercussion the attraction of part of the drug trade to its nearby area.

Of course, and in the given context, the economic conditions were increasingly worsening, the overall poverty was increasing (even more for the more vulnerable social groups) while the state kept ignoring the social and spatial needs of many inner-city areas. This increasing poverty intensified tensions among immigrants and Greeks, but also among different immigrant groups.

From 2007 onwards, the public discourse and local events seem to push (as well as to create and sustain) towards an explosive situation in the centre of Athens.

In 2007, an article in a lifestyle free-press magazine (Lifo, 2007) was the first to characterise Theatrou Square area as a ‘ghetto’ due to the simultaneous presence of a large number of immigrants (mainly newer arrivals from more visible minorities), drug-selling and using, prostitution, homeless people (also associated with the existence of a homeless shelter) and the dilapidation of the building stock due to the flight of its ‘original’ residents. However, the ghetto was not immediately adopted by the public discourse; it needed a year or so for the ghetto to start becoming a popular association for specific inner-city neighbourhoods. For this, a number of factors and events were crucial.

A bit further away from Theatrou Sq. another neighbourhood came to the media spotlight: Ag. Panteleimonas. From 2007 onwards the media, primarily the TV, devoted part of its precious time to voices of local residents (as they are presented) that complain dramatically about the state of ‘their’ neighbourhood. No doubt, this neighbourhood faced several problems (ranging from issues of rubbish collection to problems associated with organised crime). However, the main focus of these media-ised complains was on the existence of particular groups of immigrants in the area (mainly Afghan refugees) who were accused of devaluating the neighbourhood, of occupying the main public space and of creating all sorts of social and hygiene problems because of their existence (and sometimes culture). Thus the visibility and religious difference of specific migrants and their housing conditions (often residing in flats rented per head or were homeless), together with speculations about their criminality was presented as the key problem of Ag. Panteleimonas, which made its ‘original’ and ‘lawful’ residents “to become strangers in their own neighbourhood”. The ‘truth’ of this media discourse was rarely challenged and neither was the residency of the specific ‘residents group’. What was skilfully omitted from that discourse was the strong influence (in terms of ideology and mobilisation) that far-right groups had on these ‘residents groups’ and how quickly far-right parties tried to capitalise and support such groups. The publicity of these voices by the major TV media, offered a kind of legitimisation to them and their portrayed truth, turning the main square to a contested and symbolic ground between far-right and leftist groups while alienating other (and many) residents voices and while racist incidents increased (with the ‘tolerance’ of the local police station).

Yet another event becomes a significant turning point in the unfolding of the story of the centre of Athens: the events of what was termed as ‘December 2008’. While several political actions put the ‘right to the city’ into the discussion and into practice and inspired various mobilisations, these events also offered an opportunity to the then government (state and municipal) to establish a public discourse based on politics of fear and to pursue a securitisation agenda of urban politics under the pretext of exceptional circumstances. This public discourse, besides turning the protesters into THE internal enemy, had three significant impacts. First, it targeted immigrants by associating them to the looting of stores, lending more support to the growing anti-immigration rhetoric. Second, it tried to delegitimize protests and demonstrations (both symbolically and legally) by claiming the rights of Greeks and tourists and by presenting them as a threat to the main Greek industry – tourism. Third, it legitimised citizens groups (“indignant citizens”) mainly of far-right or nationalistic associations that were calling for “their right to defend their areas” (from the protesters, the anarchists, the immigrants, the Others). This last point became highly significant for the following events in the centre of Athens and the legitimisation of far-right rhetoric and practices.

The combination of all these situations quickly brought the centre of Athens to the spotlight. From 2009 onwards, the ghetto was adopted by the public discourse as an undoubtable reality, concerning not only the two infamous areas of Theatrou Sq. and Ag. Panteleimonas, but increasingly incorporating many – and diverse – inner city neighbourhoods. The legitimisation of certain citizens rights over “their” city triggered revanchist actions that combined a ‘reclaiming’ of the neighbourhood with anti-immigration voices. This resulted in closing down the local playground because it was over-occupied by immigrant Muslim children and their mothers who were ‘polluting’ the place and didn’t let ‘our’ children to play. The question of the centre and “its ghettos that are populated by masses of illegal immigrants” together with the immigration issue became two of the major issues of the pre-election campaigns for state government (2009) and for municipal one (2010), leading to the significant rise and election of right-wing and even fascist political parties in the municipality of Athens.

This climate was further burdened by looming economic recession in Greece, the economic crisis that exploded in 2010 and resulted in the EU/IMF/ECB loan agreement and the subsequent austerity measures. During this period (2009 – 2011) the centre of Athens (as well as the greek situation) is strongly associated with definitions of ‘emergency’. Ghetto remains the unquestionable public reality, constructing THE problem and increasing the fear of crime and insecurity that also form a substantial part of the centre’s public discourse. The governmental institutions start adopting this rhetoric from 2010, further legitimising it as THE reality while also constructing the problem of Athens’ centre (irrespectively for all different neighbourhoods) along three lines:

(a) The ghetto, namely the existence of illegal immigrants in the centre of Athens

(b) Lack of safety, which is based on increased criminality (though this criminality homogenises petty with organised and violent crime)

(c) The flight of its residents and its dereliction.

In the last months (January – May 2011) the situation of the centre of Athens was presented not only as critical or in crisis but as an emergency situation (Prime Minister) that resembles Beirut in the 70s (Mayor of Athens) and as such a situation requiring emergency measures.

This explosive situation in the centre of Athens came to a tipping point in May 2011 with the killing of a Greek man during a robbery by three “dark-skinned immigrant men” (as was circulated even before the police announced any arrests). This triggered a pogrom against immigrants by far-right and fascist groups that led to a killing of a Bangladeshi man (yet another unresolved crime) and to dozens of immigrants being attacked and injured; a reality that still goes on today (31st May 2011).

“Athens in crisis”: Inner-city revitalisation policies

As a response to the heated public media discourse, central government started placing particular attention to the issues concerning the centre of Athens. Since the beginning of 2010 a number of committees were formed and numerous reports were published with analyses, evaluations and proposals for the problems the centre was facing. Issues of informal trade, illegal migration, public health, drugs, prostitution, homelessness and building dereliction were discussed and various recommendations were drafted. Also a number of architectural competitions for public spaces (the first one for Theatrou Sq.) were launched or announced. After this first intensification of governmental interest, no measures were specified or implemented. Vague announcements were made in the pre-electoral debate of November 2010, while the outcomes of the cross-ministerial meetings were announced twice – in January and in March 2011 – making it clear that the government is willing to let time roll. The dramatic events of May 2011, however, forced the government to show that it can act to resolve the problems and therefore it announced specific measures for the centre of Athens. These measures were publicised in the form of a combined Action Plan organising them mainly in relation to the responsible ministries.

It is clear that the measures included in this Action Plan have nothing to do with an integrated regeneration policy; rather they consist an arbitrary and unstructured pick-and-mix of measures or programmes available (programmed or planned) by the ministries involved. Although we do not intend to give emphasis to the legal or procedural aspects of the announced measures, it is worth noting that the Plan (intentionally) does not include specific descriptions of its aims, or a definition and a rationale for the targeted areas and the diverse targeted groups (other than the control of illegal migrants) while the expected outcomes are briefly described in press releases. As a result, the Action Plan seems like a catalogue of various possible measures – many of them intended for other neighbourhoods of the Municipality of Athens – while previous analyses made by institutional and other bodies are not taken into account. These measures are organised under a list of vague (or maybe intentional) ‘strategic goals’ to be implemented by the government with the cooperation of the Local Administration and civil society. These ‘strategic goals’, presented as an “integrated state intervention that aims to reinsure the right to a safe, sustainable, attractive and lively city for its inhabitants and visitors” are:

• Ensuring the conditions of safe living, the empowerment of the social fabric and the prevention of violence,

• Controlling the overcrowding of illegally staying immigrants and improving the terms of social integration of legal immigrants and asylum beneficiaries,

• Improving the quality of urban environment,

• Revitalising the economic activity,

• Ensuring the return of ‘inhabitants’ and the restrain of businesses,

• Highlighting and enhancing the cultural identity of the city and its strength as a tourist destination,

• Improving social services delivery with respect to the right of the most vulnerable,

• Ensuring the terms that will allow the recovery of the public space from citizens and the social participation in neighbourhoods,

• Encouraging civil society’s actions and creativity.

Without going into great detail about the proposed measures, one can distinguish three main directions in the Plan:

(a) Policing, control and repression: adjustments to immigration and asylum legislation, establishing peripheral detention camps and deporting of illegal migrants, together with even more police presence in Athens’ centre.

(b) Interventions for improving the physical environment: Specific small-scale interventions in public spaces (redesigning of public squares, few and fragmented pedestrianisations) and tax incentives for the renovation of derelict or abandoned buildings in two pilot areas (Zones of Special Regeneration). These Zones have not even the pretext of social purpose. While significant tax relieves are given to owners or well-placed investors to redevelop abandoned property, there is no stated concern about the impact of this approach. It rather seeks to ensure that middle and high-income residents will move in the area, since the sole term for the proposed tax reliefs is that the new tenant should have at least triple income than the amount of rent. Furthermore, considering the public discourse about specific inner-city areas, it becomes clear that the two pilot Zones are linked to the entrepreneurial interests of specific investors.

(c) Decentralisation of social structures: drug prevention and rehabilitation programs will move to hospitals (OKANA); homeless shelters will become overnight shelters; distribution of free meals will become mobile. This decentralisation is also accompanied by the announcement of new social facilities: centres for refugees in cooperation with the church, for asylum seekers, for the support of drug addicts, for the support of abused women. But, in the name of better service provision in non-central areas of the city (with no previous study of actual needs) specific social services will be moved away from the centre, or will become mobile. And these measures are being proposed at a time of dismantling of the welfare state and the public sector, while the few centrally-located existing social structures are either underfunded or abolished.

The Municipality of Athens is a key player in the formation and implementation of the Action Plan, but it has limited authority, also due to its very tight budget. In his speech to the Municipal council, the Mayor of Athens (Kaminis), presented the specific ‘immediate measures’ to be undertaken by the municipality. Broadly, these ‘immediate measures’ support the central government’s Action Plan. He plans for increased policing and control to address issues of criminality (but the main target is illegal migration); for revitalising public spaces (with better lightning, cleaning and cultural events, as well as converting some empty hotels into student housing); for decentralising social services; and for promoting the city as a tourist destination. What is also surprisingly undertaken by the Mayor is the drafting of a new law for regulating demonstrations (!). Public demonstrations in the centre (which are obviously multiplying because of the situation in Greece and the ongoing austerity measures imposed) have been blamed as one of the main reasons for the general degradation of the central commercial and entrepreneurial areas.

Implications and aims…

…of the adoption public discourse

Public – especially dominant media – discourses are not neutral; they embody ideologies and agendas symbolically expressed by certain words and practically supported by ‘unquestionable truths’. Through their influence on shaping public opinions and legitimising certain views, they play a significant role in representing and shaping realities and in constructing ‘problems’. As such, the dominant public discourse concerning the centre of Athens had – and still has – significant influence on people’s perceptions, on the legitimisation and even normalisation of certain practices, on political policy-making and, of course, on the targeted groups and areas. Naming is a powerful process and as such the words used to describe and define a problem also imply the ‘right’ or the ‘sole’ possible solution to it.

The uncritical adoption and reproduction of the ghetto in governmental discourse – with the symbolism and the connotations it bears – had considerable impact on both people and places (Wacquant, 2008). By associating immigrants, and mainly more visible and male immigrants, with the problems of the centre it enhanced the far-right xenophobic discourse, giving rise to various racist incidents and attacks on immigrants. Also, by constructing such a polarised climate, it limited the chances (if there were any) of actually developing a socially-oriented asylum and integration policy that would benefit the thousands of immigrants that are still in limbo. Rather, it targets the most vulnerable of the immigrants and promotes a policy of deportations.

Besides constructing the problematic immigrant Other, the ghetto and criminality discourse strongly affects the specific neighbourhoods. By promoting a politics of fear for certain neighbourhoods it strengthens the overall sense of insecurity and fear not only of the existing residents, but also of the possible new residents or visitors; something that further isolates these neighbourhoods, possibly promoting segregation and discouraging local businesses. In addition, by placing petty crime together with organised crime under the umbrella of increased criminality, it hides the rather serious issue of organised crime and its increase (and thus any chances of dealing with it). Furthermore, this discourse of criminality results in calls for more repressive measures, thus increasing the securitization of space and everyday life, with no reference to issues of poverty and welfare.

There is yet another adverse (to some) effect of this discourse. Combining the ghetto symbolism with the fear of (actual or perceived) crime and the discourse of ‘greek’ flight from the centre it puts increased pressure on property values and on the existing property owners. Together with the current economic crisis and the reluctance of banks to give mortgages, it creates a very fertile ground for real-estate speculation and changing of ownership; something that started as a rumour but by now it has become a more-or-less well known fact for certain areas.

…of definitions and the proposed measures

In terms of the proposed measures there are two distinct approaches: first, the homogenisation of people and places and second, addressing social issues in spatial terms (or “a spatialisation of social issues”).

The official governmental discourse intentionally refers to the targeted areas and groups with generalisations and abstractions obscuring the real dimensions of issues. By using generic categories, such as ‘migrants’ ‘inhabitants’ or ‘businessmen’, it homogenises social groups that often have strong internal differences. A variety of interests (often conflicting) and needs are treated the same. Similarly, the word ‘centre’ is used in various occasions to describe very different areas of the Municipality of Athens facing different issues and having different needs.

What is officially defined as the historical and commercial centre of Athens consists of central areas that traditionally never had a high density of housing. They were areas with commercial, service and office uses and small manufacturing clusters which, through the deindustrialisation of the centre and the decentralisation of public services, were gradually abandoned. The overall economic stagnation of the last years increased the number of empty ground-floor stores and offices. It is in these areas (mostly in empty buildings) that recent waves of (mostly) transit migration find shelter.

On the other hand, as previously mentioned, a number of central neighbourhoods of Athens (mainly on the Western part of the Municipality) have a different story. Since the 80s, in a context of gradual upward social mobility and suburbanisation, an important percentage of older residents moved to the suburbs leaving space for the settlement of new poorer residents; mostly (but not only) migrants.

Also a number of areas of the centre of Athens have been since the period of the Olympic Games in an ‘unfulfilled’ gentrification process and a number of investors or well-off new inhabitants have been buying property there. These people are putting pressure on governments for facilitating the gentrification process with the aid of public intervention (since market mechanisms have not worked until now), while also ‘playing with arts’ to strengthen the right vibe

Thus the implication of the ‘abandonment of the centre from its inhabitants’ and the measures for the ‘return of the inhabitants to the centre’ rather echo the expectations of real-estate interests in specific areas (as the selected pilot areas imply), than the needs of its actual inhabitants. Clearly, these areas, which are deprived but in relatively prime locations are re-claimed by the middle (and higher) classes through state-led revanchists practices (Smith, 1996). Or, as in the case of Ag Panteleimonas, with far-right revanchism.

As mentioned before, the measures give emphasis to the ‘improvement of the physical environment’ as an answer to the identified problems. Degradation and devaluation of buildings and public spaces represent a crucial concern. The diagnosed problems affect specific areas of Athens and they are attributed to the ‘negative image’ of these areas, to the bad condition of their buildings, the poor design of their public spaces, and (of course) to the visibility of vulnerable groups in their public spaces. These people are treated as a problem for the city rather than as people that have problems. Redesign and clearance-operations are used in combination to improve the image and attractiveness of the city, but are also presented as vehicles for addressing local (social) problems.

As is often mentioned, the ‘success’ of the Action Plan depends primarily upon restoring the feeling of safety amongst the inhabitants of Athens. And this is guaranteed by the central role given to the police and associated forces. Timeliness is another crucial feature of these governmental measures. The problems faced by the different groups that live, work or visit the centre are not new. The intense phenomena of social exclusion, dereliction and poverty, together with the intensification of xenophobic opinions and racist violence, are the result of systematic abandonment of these areas and people by the state. The choice of “non-policy”, instead of a longterm, steady plan of public intervention, sustains a state of emergency that allows for “exceptional but necessary measures” (albeit fragmented) after whatever crisis emerges. These measures (or their intention) are announced mainly in times of social unrest allowing for authoritarian directions and policies. Security agenda(s) and the increased role of various police forces replace possible urban/ neighbourhood programmes and broader social policies.

Conclusion

As was the case in the previous developmental momentum of Athens (the Olympic Games) a neoliberal model for the city is reproduced, putting emphasis on the need for economic growth and international positioning. Tourism, as the only viable economic model proposed for the city, ‘requires’ a positive inner-city image while urban poverty and diversity are viewed as a threat to the achievement of this goal.

In the midst of a severe economic crisis and with risks of extreme phenomena of social exclusion and inequality, the urban regeneration of the Centre of Athens is imposed by aggressive forms of policing and the enforcement of ‘law and order’, beautified by some design interventions. The realities in Athens, as well as in other urban contexts (Samrara 2009, Raco 2003), question the significance and role of the “good governance” discourse in a context of severe, and growing inequality, while calling for alternative actions.

Urban processes and models of urban governance cannot be examined independently of parallel processes and scales, with direct impacts on local everyday life. The regeneration of Central Athens happens in the midst of severe austerity measures, of the dismantling of welfare state and the shrinking of the public sector. In the name of the crisis, social provisions and redistributive mechanisms, having until now worked as safety nets and ‘corrections’ to the capitalist model, are now withdrawn. The governmental adoption of the ‘Ghetto’ rhetoric, reproducing fear and calling for security is an intentional tactic for obscuring discussions about about poverty, and has unpredicted effects. It now becomes apparentthat this new phase of ; ‘vicious capitalism’ will be coupled with increased violence and authoritarianism (state and para-statal) and rising xenophobia.

Up to now, in Athens, the discussion about “the struggle to belong” has been limited, often dominated by loud conservative voices and rarely related to urban governance or regeneration (apart as a problem). On the other hand, Athens reflects or adopts a current trend. Currently urban policies around the world are increasingly securitized (increased policing and zero-tolerance), incorporate or legitimise far-right discourses and practices, while issues of poverty and inequality are intentionally underplayed. In this context integration and conviviality become polarised and much more difficult to govern in terms of social justice.

Indicative bibliography

Agamben, G. (2007 [2003]), State of Exception, Trans. (greek) Oikonomidou M., Athens: Patakis Publishing.

Alexander, M. (2003), Local policies toward migrants as an expression of Host-Stranger relations: A proposed typology, Journal of Ethnic and Migration Studies, 1469-9451, Volume 29, Issue 3, Pages 411 – 430

Azmanova, A (2011), Crisis – what crisis?, OpenDemocracy, 9th May 2011

Baldwin-Edwards, M. (2005) The Integration of Immigrants in Athens: Developing Indicators and Statistical Measures, Mediterranean Migration Observatory- UEHR and Panteion University, Athens.

Bannister, J., Fyfe, N., & Kearns, A. (2006). Respectable or Respectful? (In)civility and the City. Urban Studies, 43(5-6), 919-937.

Bauman, Z. (1995a) “Making and Unmaking of Strangers”, Thesis Eleven 43:1-16.

Bigo, D. (2006), The Ban and the Exception: discussing the “state of exception”, Paper presented at the International Studies Association, Town & Country Resort and Convention Center, San Diego

Cavounidis, J. (2002) Migration in Southern Europe and the case of Greece, International Migration Vol 40 (1)

Cross-Ministerial Committee (2011), Action Plan for the centre of Athens, 16/05/2011 http://government.gov.gr

Harcourt, Bernard E.; Ludwig, Jens (2006). «Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment». University of Chicago Law Review 73.

Informal working group under the auspices of the Ministry for the Protection of Citizens with representatives from ministries, local authorities and institutional stakeholders (2010), Action for Athens, proposals for the historical and commercial centre of Athens, April 2010

Maloutas, T., & Karadimitriou, N. (2001). Vertical Social Differentiation in Athens: Alternative or Complement to Community Segregation? International Journal of Urban and Regional Research, 25(4), 699-716.

Mantouvalou, M., Mavridou, M., (2007) «Bottom-up socially creative strategies to overcome social exclusion in Housing and Neighbourhood in Greece, (unpublished project report)

Mayor of Athens (Kaminis) (2011), Presentation of the mayor of Athens G. Kaminis to the municipal council about Athens and the historical and commercial centre, Press release 16/05/2011 http://www.cityofathens.gr/node/13248

Merrifield, A. (2000). The Dialectics of Dystopia: Disorder and Zero Tolerance in The City. International Journal of Urban and Regional Research, 24(2), 473-489.

Michas, I. (2004), «Security and Insecurity in the Urban Public Space: Illusions and Political Manipulations, Geographies No.7, special issue: Athens 2004 in the tracks of globalization? (in Greek)

Peach, C. (2007), Sleepwalking into Ghettoisation? The British Debate over Segregation, in: Schönwälder, K. (ed.), “Residential Segregation and the Integration of Immigrants: Britain, the Netherlands and Sweden”, Discussion Paper Nr. SP IV 2007-602, Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

Penninx, R. (2004) Integration of migrants. Economic, social, cultural and political dimensions, Geneva, Background paper for the European Population Forum.

Psimmenos, I. (2004) «Immigrants and social exclusion in Contemporary city: The Case of Athens», Geographies No.7, special issue: Athens 2004 in the tracks of globalization? (in Greek)

Raco, M. (2003). Remaking Place and Securitising Space: Urban Regeneration and the Strategies, Tactics and Practices of Policing in the UK. Urban Studies, 40(9), 1869-1887.

Rose, N. (2000b), “Governing Cities, Governing Citizens” in E. Isin, (ed.), Democracy, Citizenship and the City: Rights to the Global City, pp. 95-109, London: Routledge.

Roubanis, I. (2008), Challenges for the social inclusion of the migrant population in Greece, in Ethnicity and migration: a Greek story

Samara, T. R. (2010). Policing Development: Urban Renewal as Neo-liberal Security Strategy. Urban Studies, 47(1), 197-214.

Skrinis, S. (?)»Overview about Immigration-, Integration-, and Refugee- Protection-Politics in all Member States of the European Union», MigPol-Project

Stathakis, G. & Hadjimichalis, C. (2004) «Athens as a «world city»:from the anxiety of the few to the reality of the majority», Geographies No.7, special issue: Athens 2004 in the tracks of globalization? (in Greek)

The Greek Ombudsman (Kaminis) (2010), Recommendations of the Greek Ombdusman for the historical commercial centre of Athens, 13/07/2010

Triandafyllidou, A. and Maroufof, M. (2008) ‘Immigration towards Greece at the eve of the 21st century: a critical assessment. Athens: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (unpublished project report).

Tsigkanou I (2009) (ed), Immigration and criminality. Myths and reality. Final report, Institute of Political Sociology, EKKE (in greek)

Vaiou D., scientific coordinator, 2007, Intersecting everyday lives and space-time transformations in the city. Migrant and local women in the neighbourhoods of Athens) final report, research project, PYTHAGORAS II, 2005-2007.

Vaiou, D., Mantouvalou, M., Mavridou, M. (1995) «Social Integration and Spatial development in Greece”, Social Science Tribune, no.16 (in Greek)

Wacquant, L. (1997) “Three pernicious premises in the study of the American ghetto,” International Journal of Urban and Regional Research 21 (2) pp341-353.

Waquant, L. (2008), Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Cambridge Polity Press

YPEKA (Ministry of Environment and Climatic Change) & Ministry of Finance (2011), Press release Tax incentives for the restoration and modernisation of buildings in the areas “Gerani” and Keramikos and Metaxourgio of the historical centre of Athens

YPEKA) (2011), Press release Actions YPEKA for the centre of Athens, 16/05/2011, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5B524%5D=989&language=el-GR

YPEKA(2011), Actions of YPEKA for the centre of Athens, 16/05/2011Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s